Hållbarhetskommunikation bidrar till ett engagerat arbetsliv

Detta är en intervju med Maria Westman, grundare av C by West. Den är ursprungligen publicerad på HejEngagemang. 

I en tid där hållbarhet står i centrum för många företags och organisationers strategier, framstår konsten att kommunicera dessa ansträngningar som allt viktigare. Maria Westman, som expert inom hållbarhetskommunikation, delar med sig av sin insikt och erfarenhet för att belysa hur företag effektivt kan navigera i detta komplexa landskap. 

Vad är hållbarhetskommunikation?

Vi börjar från början!

 

Vad är hållbarhetskommunikation?

– Hållbarhetskommunikation är mer än bara att sprida ordet om ens hållbarhetsarbete. Det handlar om att tydligt förmedla företagets strategi, inriktning, målsättningar och ambitioner inom hållbarhet. Viktigast av allt är att berätta vad man gör, visa hur man gör det och för vem. Detta bidrar till en ökad transparens och förtroende bland intressenter.

 

Nyckelkomponenter i en effektiv strategi

En framgångsrik hållbarhetsstrategi bör vara djupt förankrad i organisationens kärnverksamhet och kommuniceras tydligt. Maria betonar vikten av att anpassa kommunikationsstrategin med ”hållbarhetsglasögon”, vilket kan innebära en revidering av målgrupper, utveckling av budskap och en anpassad användning av kanaler. Hon föreslår även inrättandet av ett tvärfunktionellt hållbarhetsråd för att samordna dessa insatser. Maria menar att företagets egen webbplats är en central plattform för hållbarhetskommunikation, tack vare dess tydliga avsändarroll. Hon understryker även vikten av att anpassa kanalstrategin efter målgruppens behov och preferenser, vilket kan innebära att utforska nya kanaler för att nå ut till exempelvis yngre generationer.

 

Det är viktigt med målgruppsanpassning när man skall arbeta med engagerande kommunikation. Maria hade naturligtvis massa tankar om det.

 

Hur tänker du att man på bästa sätt kan anpassa budskapen för att engagera olika målgrupper med varierande kunskapsnivåer om hållbarhet?

– Genom att förstå målgruppens kunskapsnivå och ingång i ämnet. I dagsläget är ofta kunskapsnivån låg, vilket är ett viktigt mindset inom hållbarhet. Därför har företag en viktig uppgift att kommunicera vad de gör och varför, samt bistå med generell kunskapsdelning inom hållbarhet – till exempel inom sin bransch. Att vara pedagogisk i sina budskap är en viktig del, och att arbeta med storytelling för att skapa berättelser med till exempel igenkänning. Vidare så brukar jag också rekommendera att berätta löpande om sådant som man arbetar med, det som är pågående. Detta för att bjuda in målgruppen och vara transparent med vad man gör och visa värdet som skapas längst vägen. Hållbarhet kommer vi att få arbeta med resten av våra liv. 

Storytelling och hållbarhetskommunikation

Storytelling har länge varit ett kraftfullt verktyg för att engagera och inspirera människor, och när det gäller hållbarhetskommunikation är dess betydelse om möjligt ännu större. Att berätta en historia om hållbarhetsinitiativ gör det möjligt för företag och organisationer att skapa en djupare emotionell koppling till sin publik, vilket i sin tur kan leda till ökat engagemang och handling.

 

I hjärtat av effektiv hållbarhetskommunikation ligger förmågan att förmedla komplexa idéer och värderingar på ett sätt som är både förståeligt och gripande. Genom storytelling kan företag illustrera de konkreta effekterna av deras hållbarhetsarbete, visa på utmaningar och framsteg, och framför allt, berätta historier om människor. Det är de personliga berättelserna, de verkliga exempel på förändring, som ofta gör starkast intryck.

 

Användningen av storytelling inom hållbarhetskommunikation tillåter även organisationer att framhäva sin unika identitet och värderingar. Det blir ett sätt att inte bara informera om åtgärder och initiativ, utan också att förmedla en djupare mening och syfte med verksamheten. Detta kan i sin tur inspirera andra till att agera eller bidra till hållbarhetsmålen på olika sätt.

 

För att storytelling ska vara effektivt inom hållbarhetskommunikation krävs det dock mer än bara goda berättelser. Det handlar även om att välja rätt kanaler för att nå ut till målgruppen, att vara transparent och äkta i sitt berättande, och att kontinuerligt engagera lyssnarna genom att bjuda in dem till dialog och deltagande.

Har du exempel på hur någon som har använt Storytelling eller berättartekniker i hållbarhetskommunikationen?

– Jag vill lyfta branschinitiativet CIOCO2 som Nox Consulting har startat. Det är ett initiativ för mer hållbar IT. Det är som en storytelling på ”meta-nivå”. Nox startade sitt initiativ som ett led utifrån sin hållbarhetsstrategi som jag var delaktig i att ta fram. De ville agera en bra förebild för branschen samt få fler att engagera sig i hållbarhet. De har en mogen och insiktsfull attityd i sitt hållbarhetsarbete att de inte kan göra allt själv utan ville skapa en tillsammans-kraft, vilket CIOCO2 är. Där delas berättelser, erfarenheter och ”toolbox”. Här hänger hållbarhetsstrategin ihop med hållbarhetskommunikationen.

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Gro Harlem Brundtland, 1987 i FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”

Det som mäts, och följs upp, blir gjort

Mätning spelar en avgörande roll i hållbarhetskommunikation, eftersom den ger insikter i effektiviteten av kommunikationsstrategier och bidrar till att stärka ett företags eller en organisations trovärdighet. I en tid där hållbarhet har blivit en central punkt i företagsstrategier och konsumenternas beslutsprocesser, är det viktigt att organisationer kan visa upp konkreta resultat av sina ansträngningar. Detta kräver inte bara en stark kommunikation kring hållbarhetsinitiativ, utan också en tydlig och transparent metod för att mäta dessa insatsers inverkan.

 

För det första möjliggör mätning av hållbarhetskommunikation att organisationer kan identifiera vilka budskap som resonerar bäst med deras målgrupp, vilket i sin tur kan leda till högre engagemang och stöd för hållbarhetsåtgärder. Genom att analysera reaktioner och interaktioner från målgruppen kan företag finjustera sina budskap och kommunikationskanaler för att bättre möta publiken där de är mest mottagliga.

 

För det andra stärker mätning förtroendet och transparensen mellan organisationer och deras intressenter. Genom att regelbundet rapportera om framsteg och utmaningar – och hur dessa relaterar till mätbara mål och sin hållbarhetsinriktning – kan företag bygga en starkare relation baserad på öppenhet och ärlighet. Detta är särskilt viktigt i en tid där konsumenter och investerare i allt högre grad efterfrågar ansvarstagande och hållbarhet från de varumärken de stödjer.


Maria, på vilket sätt tycker du man kan mäta effekten av hållbarhetskommunikation på bästa sätt?

– I sin hållbarhetsstrategi sätts mål upp på längre sikt och sedan i de aktiviteter då väljer att utföra. Målsättningar av hållbarhetskommunikationen bör vara sammankopplade gentemot strategin. Nu när det kommer in en ny lag på rapportering av sitt hållbarhetsarbete (CSRD) krävs det en årlig revision av hållbarhetsarbetet och inom ramen för det standarder för vad du ska rapporter (ESRS). Utifrån det kommer det att skapas en form för rapportering och därmed vad som mäts och följs upp. Det kommer att ställas krav på företag att göra en dubbel väsentlighetsanalys som ser över hela värdekedjan. Detta kommer då troligen att påverka hållbarhetskommunikationen på längre sikt. 

Framtiden för hållbarhetskommunikation

Framtiden för hållbarhetskommunikation fokuserar på äkthet och transparens, drivet av digitalisering och en växande miljömedvetenhet. Organisationer måste effektivt visa upp sina hållbarhetsinsatser och resultat för att möta publiken och investerares krav. Sociala medier och digitala plattformar erbjuder nya sätt att engagera sig och kommunicera interaktivt, vilket kräver snabb och anpassningsbar kommunikation. Mätning och tydlig rapportering om hållbarhetsframsteg blir allt viktigare för att bygga förtroende. Storytelling förblir en nyckelmetod för att skapa emotionell koppling och inspirera till handling. Hållbarhetskommunikationens framtid ligger i att kombinera transparens med engagemang för att leda till verklig förändring.

 

Hur ser du på framtiden för hållbarhetskommunikation? Hur kan man, enligt dig, bäst förbereda sig?

– Du som kommunikatör är viktig, din profession behövs inom ramen för hållbarhet. Förbered dig genom att läsa på, uppdatera dig kring globala målen, nya lagar och regler. Låt dig inspireras av goda exempel och förebilder. Sätt dig in i er hållbarhetsstrategi, och har ni ingen så medverka att ta fram en. Vidare så kommer alla i en organisation behöva förstå hållbarhet och framförallt agera goda ambassadörer och kommunikatörer inom ramen för vad ens företag väljer att fokusera på. Alla kan bidra med något, alla kan vara med i våra gemensamma uppgift att göra vår värld lite bättre, löpande, hela tiden – resten av våra liv.

Fem insikter om hållbarhetskommunikation

Marias viktigaste insikter i fem punkter:

  1. Definition av hållbarhetskommunikation: Hållbarhetskommunikation omfattar att effektivt förmedla ett företags hållbarhetsstrategi, målsättningar, och pågående arbeten till relevanta intressenter, vilket bidrar till ökad transparens och förtroende.
  2. Viktiga komponenter i strategin: För att vara effektiv bör hållbarhetskommunikationen vara integrerad i företagets kärnverksamhet och strategi, med en anpassning av målgrupper, budskap och kanaler genom att använda ”hållbarhetsglasögon”. Bildandet av ett tvärfunktionellt hållbarhetsråd rekommenderas för samordning av kommunikationsinsatserna.
  3. Val av kanaler och plattformar: Företagets egen webbplats anses vara en central plattform för att effektivt kommunicera hållbarhetsinitiativ, med behovet av att anpassa kanalstrategin efter olika målgruppers behov och preferenser.
  4. Anpassning och engagemang av målgrupper: Det är avgörande att anpassa kommunikationen till målgruppens kunskapsnivå och intressen, med användning av pedagogiska metoder och storytelling för att skapa större engagemang och transparens.
  5. Framtiden och mätning av hållbarhetskommunikation: Framtiden för hållbarhetskommunikation kräver kontinuerlig uppdatering av kunskap om globala mål och lagar, samt mätning av kommunikationens effekt kopplat till företagets långsiktiga hållbarhetsmål och den nya lagstiftningen kring rapportering av hållbarhetsarbete.

Som strategisk rådgivare inom marknadsföring, kommunikation, affärsmannaskap och organisationsutveckling jobbar Maria tillsammans med chefer och team på företag och i organisationer samt skapar och genomför föreläsningar och utbildningar. Hon har en stark övertygelse och vetskap om att varje människa och organisation kan och bör ständigt utvecklas. Hennes drivkraft är att kunna stödja och engagera men också pusha, ta in fler perspektiv och utmana för att nå ett bättre resultat.

Emma Forssell

Emma Forssell

Marknadskoordinator och projektledare

Expertisområden: Projektledning, Koordinering, Kommunikation, Innehållsproduktion.

Jag gillar att utforska nya idéer framåt tillsammans med kreativa och passionerade människor. Genom att skapa kreativa forum tillsammans skapas ett innovativt samarbete och det ger så mycket både personligt och professionellt.

Min passion ligger i att skapa struktur och ordning genom planering och analys, samtidigt som jag strävar efter att driva effektiva arbetsprocesser. Möjligheten att kombinera struktur och utveckling gör att jag kan integrera min analytiska och min kreativa sida på ett meningsfullt sätt.

Steg 5: Implementering

Aktivering och implementering utifrån hållbarhetsplattformens inriktning.

Steg 4: Summering & rekommendationer

Paketering och summering utifrån tidigare steg. Framtagande av skräddarsytt taktiskt ramverk och inriktning för fortsatt hållbarhetsarete.

Steg 3: Prioritering globala delmål

Kartläggning av delmål kopplat till huvudmål. Förslag till aktiviteter och kommunikation.

Läs mer om de globala målen här

Steg 2: Prioritering globala mål

Sortering och definition av huvudmål efter relevans för verksamheten och framtida satsningar. 

Läs mer om de globala målen här

Steg 1: Identifieringsfas

Identifiering av affär och verksamhet – inkluderat analysarbete, intervjuer och genomgång av olika strategier.

Bert Menninga

Skribent, redaktör och översättare

Expertisområden: Textkommunikation, översättning svenska-engelska, business english

Att få träffa och bli inspirerad av människor i nätverket från hela världen är det roligaste i mitt arbete. Jag gillar att skriva texter som kommunicerar både internt och externt. Detaljerade texter är roliga men också mer övergripande texter.

Som person är jag nyfiken och intresserad och gillar att sätta mig in i en uppdragsgivares affär och kärnvärden. Den bästa textkommunikationen är oftast kopplad till kundens och målgruppens behov och värderingar.

Helena Wildros

Helena Wildros

Kommunikatör och miljövetare

Expertisområden: Hållbarhet, kommunikation 

Det roligaste med att jobba för våra uppdragsgivare är att bygga relationer med organisationer. Jag gillar att delta i kreativa möten och till exempel skissa fram en plan för hållbarhetsarbete. Jag är både processorienterad och kreativ som person.

Mina egenskaper kommer fram bra i ett teamwork, där vi tillsammans tar fram och förverkligar idéer, och sedan lägger en plan för att genomföra och få insatsen att göra skillnad.

Sofia Haag

Sofia Haag

Kommunikatör och producent

Expertisområden: Innehållsproduktion, sociala medier, kommunikation och poddproduktion.

Min passion är att vara kreativ och skapa innehåll som engagerar, inspirerar och utbildar målgruppen. Jag lyssnar till kundens behov och sätter en kreativ prägel på mitt arbete för bästa möjliga resultat. Det är viktigt för mig att vara uppdaterad och nyfiken i det ständigt föränderliga digitala och sociala medielandskapet.

Tillsammans med kunder och andra konsulter får jag chansen att kombinera rollen som projektledare och kreatör i flera spännande projekt.

Maria Westman, grundare av C by West, står lutad mot en vägg med armarna i kors

Maria Westman

Strategisk rådgivare och grundare av C by West 

Expertisområden: Affärsmannaskap, kommunikation, organisationsutveckling

Jag längtade efter att ge plats för mer långsiktig och personlig rådgivning, på ett metodiskt och humant sätt – det var därför jag startade C by West. Det är viktigt för mig att få lära känna min uppdragsgivare, både som människa och för den profession och roll som hen har.

Jag gillar att få vara kreativ, komma med idéer och initiativ. Min bakgrund inom kreation, produktion och konceptutveckling kommer till nytta – jag gillar att pendla mellan det strategiska och det taktiska.

Den löpande rådgivningen för en uppdragsgivare är en pågående process där allt ständigt förändras och utvecklas, det fascineras jag av.

Integritetspolicy C by West AB

Hantering av personuppgifter

Vi på C by West tycker det är viktigt med din personliga integritet. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi tar hand om dina personliga uppgifter på ett korrekt sätt. Vi följer Integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer.

Vad är personuppgifter?

Det som menas med personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk, levande, person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. All information om dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida:

https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/

Personuppgiftsansvarig

C by West AB.är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi lagrar. 

Organisationsnummer 559130-9710. Adress: Västervägen 18, 194 68 Upplands Väsby. 

Om du har frågor mailar du: maria.westman@cbywest.se 

Vilka personuppgifter samlas in om dig och i vilket ändamål?

C by West behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra, utveckla och informera om sin verksamhet. C by West behandlar bland annat namn, e-postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter som lämnas när C by West tillhandahåller olika tjänster, ingår avtal och samarbeten, upphandlar eller när någon kontaktar oss via e-post.

När C by West ordnar träffar såsom till exempel seminarium och utbildningar behandlas kontaktuppgifter för att kunna administrera träffar och vid sådana tillfällen kan personuppgifter i form av bilder och filmer behandlas.

Vilka tar del dina personuppgifter?

De medarbetare på C by West som behöver ta del av personuppgifterna för att utföra sitt arbete kommer att ta del av uppgifterna i den omfattning som är nödvändig. Ingen tredje part får tillgång till uppgifterna. C by West kommer att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att följa gällande lagstiftning.

Var behandlas dina personuppgifter?

Inom EU/EES.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

C by West behandlar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för det syfte som de samlades in för. Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål samt rättslig uppfyllnad av lagringsperiod.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

All information om dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida:

https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/

Rätt till registerutdrag

För oss är öppenhet och transparens är viktigt. Vill du få mer information om vilka personuppgifter som sparas om just dig så kan du begära att få tillgång till uppgifterna. 

Rätt till rättelse

Du kan alltid begära att få dina personuppgifter korrigerade ifall någon av uppgifterna är felaktiga. Du har även rätt att komplettera dina uppgifter inom ramen för ändamålet.

Rätt till radering

Du kan begära radering av dina personuppgifter ifall: uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet. Du invänder mot en intresseavvägning som gjorts baserat på berättigat intresse och ditt skäl väger tyngre. Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsinnehåll eller att personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna som behandlas är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tiden som behövs för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse

Ifall en intresseavvägning används som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Om rätten av att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig, och som du har lämnat, överförda till annan personuppgiftsansvarig. Förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiskt.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras.
Version 1.2, uppdaterad 2021-12-01